SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

Nya direktiv hittas på https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 


 

Utställningsverksamhet

Alla officiella specialklubbsutställningar har under resterade del 2020 av olika anledningar ställts in. Det innebär att en (1) av sammanlagt 61 utställningar genomförts under hela 2020. Detta är såklart ett hårt slag mot alla våra klubbar. SKK har generellt en restriktiv hållning till att flytta arrangemang framåt i tiden, även om man har full förståelse för att klubbarna önskar kompensera för inställda utställningar. Utställningsprogram för 2021 är fastställt och det kan bli svårt att få ihop önskemål om flytt från alla SKK:s ras- och specialklubbar. 

Ansökan om officiell utställning inför 2022 finns redan publicerad (https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/utstallning/funktioner/arrangor-utstallning/att-ansoka-om-utstallning/). Information har gått ut till samtliga distrikt och rasklubbar.

Utbildning

Utskottet har beslutat att skjuta anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning framåt i tiden. Vi får lova att återkomma när vi har möjlighet till en mer långsiktig planering.

UGE tar gärna emot önskemål kring utbildningar/seminarium som skulle kunna ske digitalt. Även om vi kanske inte kan infria önskemålen på kort sikt så önskar vi arbeta aktivt med utbildning på olika nivåer över tid.

Exteriördomarkonferens
För fortbildning av exteriördomare anordnar specialklubbarna, med ekonomiskt stöd av SKK, domarkonferenser. Syftet med konferenserna är bland annat att utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen, skapa samstämmighet i bedömningen och ökat raskunnande. 

Hösten 2019 genomfördes en exteriördomarkonferens för drygt hälften av SBK:s raser. Utvärderingen av konferensen var mycket positiv – vi vill därför passa på att tacka alla inblandade som var med och bidrog till det fina omdömet från deltagarna. 

Våren 2020 var planen att motsvarande konferens skulle inkludera resterande raser. Med anledning av covid-19 har exteriördomarkonferensen flyttats till mars 2021. För att exteriördomarkonferenserna ska hålla hög kvalitet och vara givande för deltagarna krävs god framförhållning.

Utställnings- och championatregler inför kommande låsningsperiod

Inför regelrevideringen 2022 finns möjlighet för Svenska Brukshundklubben som specialklubb att föreslå förändringar i utställnings- och championatreglerna för de raser man har avelsansvar för. Här finns mer information, https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/regelrevidering-utstallning-2022/

Svarstiden för ansökan har förlängts något, och därmed har en reviderad tidsplan lagts ut på hemsidan och den kommer också att skickas ut direkt till rasklubbarna.

När det gäller meriteringsförslag har vi fått in svar från några rasklubbar och väntar på svar från resterande. Vi kommer skicka ut påminnelse till de rasklubbar som inte inkommit med förslag ännu.

Allmänna och särskilda regler för utställningar, regler för bedömning samt klassindelning och bedömningsordning har tidigare skickats ut på remiss för inhämtande av synpunkter.

Bemanning

Under våren har vi fått förstärkning genom Karin Kärnhagen, adjungerad i utskottsgruppen.

Med önskan om en trevlig och skön sommar

Gunilla Andersson, sammankallande utskottsgrupp exteriör

Karin Kärnhagen


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt